Algemene voorwaarden

Artikel 1. De overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tot stand komen tussen een opdrachtgever en Van Twist Advocaten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht.
1.2 Na overleg met de opdrachtgever bepaalt Van Twist Advocaten door welke van haar medewerkers de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. In geval van belet of ontstentenis van medewerkers staat het Van Twist Advocaten vrij de opdracht door een andere medewerker te laten uitvoeren.

Artikel 2. Aansprakelijkheid
2.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Van Twist Advocaten mocht leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Van Twist Advocaten wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Van Twist Advocaten in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
2.2 De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die door Van Twist Advocaten is afgesloten zijn conform de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.
2.3 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 3.1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Van Twist Advocaten voor directe schade in geen geval meer bedragen dan drie maal het gedeclareerde en betaalde honorarium in de desbetreffende zaak, zulks evenwel met een maximum van € 100.000,–.
2.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
2.5 Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Van Twist Advocaten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twaalf maanden na afloop van de behandeling van de desbetreffende zaak.
2.6 De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Van Twist Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

Artikel 3. Inschakeling van derden
3.1 De keuze van door Van Twist Advocaten in te schakelen derden (waaronder, maar niet beperkt tot andere advocaten en deurwaarders) zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de zorgvuldigheid, die redelijkerwijs van Van Twist Advocaten verwacht mag worden. Van Twist Advocaten draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Van Twist Advocaten.
3.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever van Van Twist Advocaten willen beperken, is Van Twist Advocaten bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

Artikel 4. Wwft
4.1 Van Twist Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.
4.2 Van Twist Advocaten is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende.
4.3 Van Twist Advocaten zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Twist Advocaten.
4.4 Van Twist Advocaten zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat Van Twist Advocaten de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Twist Advocaten.

Artikel 5. Vrijwaring door opdrachtgever voor aanspraken van derden
5.1 De opdrachtgever vrijwaart Van Twist Advocaten ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Van Twist Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn uitgevoerd.
5.2 De opdrachtgever vrijwaart Van Twist Advocaten ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Twist Advocaten.

Artikel 6. Tarieven en betaling
6.1 Van Twist Advocaten heeft het recht de door hem gehanteerde uurtarieven periodiek (per 1 januari van ieder jaar) en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of openbaar vervoer te wijzigen. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk schriftelijk worden geïnformeerd over een wijziging van de uurtarieven en/of de reiskostenvergoeding.
6.2 Het honorarium ter zake van de door Van Twist Advocaten verrichte werkzaamheden zal worden vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Van Twist Advocaten gehanteerde uurtarieven. Daarnaast worden aan opdrachtgever in rekening gebracht een vaste opslag voor kantoorkosten van 5% van het honorarium, (indien van toepassing) omzetbelasting en eventuele verschotten (zoals griffiegelden, deurwaarderskosten, etc.). Het honorarium en overige kosten zullen in beginsel eenmaal per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gedeclareerd.
6.3 Van Twist Advocaten is bevoegd om, alvorens de werkzaamheden in verband met de overeenkomst aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste declaratie die in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever zal worden verzonden.
6.4 Betaling van de declaraties van Van Twist Advocaten dient – zonder enige korting, opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bezwaren van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na declaratiedatum schriftelijk en gemotiveerd aan Van Twist Advocaten kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de declaratie.
6.5 Van Twist Advocaten is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer declaraties ouder dan 60 dagen niet zijn voldaan, overeengekomen voorschotdeclaraties of tussentijdse declaraties niet zijn voldaan, het kredietrisico met betrekking tot een opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. In geval van een opschorting van de werkzaamheden door Van Twist Advocaten wordt zulks schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.
6.6 De opdrachtgever verleent Van Twist Advocaten, alsmede de Stichting Derdengelden hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Van Twist Advocaten verschuldigd is.
6.7 Van Twist Advocaten is gerechtigd om in geval van declaraties welke 90 dagen na declaratiedatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema als bedoeld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 40,–. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door Van Twist Advocaten aan de opdrachtgever verzonden declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 7. Klachten
7.1 In geval van een klacht van een opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden, dient deze schriftelijk te worden ingediend bij Van Twist Advocaten. Van Twist Advocaten zal na bestudering van de klacht en het dossier zo spoedig mogelijk in overleg treden met de opdrachtgever om te bezien op welke wijze de klacht kan worden opgelost.
7.2 Ingeval van een aansprakelijkstelling door een opdrachtgever ter zake van door Van Twist Advocaten uitgevoerde werkzaamheden, dient deze aan Van Twist Advocaten te worden gericht. Van Twist Advocaten zal deze aansprakelijkheid doorleiden naar haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.
7.3 Ingeval van tuchtrechtelijke klachten van een opdrachtgever met betrekking door Van Twist Advocaten uitgevoerde werkzaamheden, zal Van Twist Advocaten de opdrachtgever zo nodig informeren omtrent deze klachtenprocedures bij de Orde van Advocaten.

Artikel 8. Overig
8.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Van Twist Advocaten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van Twist Advocaten gevestigd is. Niettemin heeft Van Twist Advocaten het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.